pers

pers

1. Kaarten & procedure

Voor media toegang tijdens Breda in Concert zijn speciale pers-kaarten nodig.

1.1 Kaarten per evenement

U kunt gebruik maken van een accreditatie formulier die u bij de organisatie van Breda in Concert kunt opvragen. Uw aanvraag zal worden getoets aan de hand van de media accreditatie criteria, die op deze webpagina staan omschreven. In verband met beperkte ruimte en strenge overeenkomsten met de artiesten, zullen per evenement een minimaal aantal accreditaties worden verstrekt.

1.2 Deadlines

Aanvragen voor media accreditatie dienen uiterlijk tien werkdagen voorafgaand aan het evenement ingediend te zijn.

2 Algemene principes

Alle aanwijzingen van de organisatie, artiest managers, beveiligingspersoneel en personeel van gemeentelijke- en/of provinciale instanties dienen stipt en terstond te worden opgevolgd. Het is tijdens het evenement nimmer toegestaan zich voor de beveiligingsafzettingen te bevinden. Het betreden van het concert terrein geschiedt geheel voor eigen risico. Door enkel het betreden aanvaardt de bezoeker of gebruiker onvoorwaardelijk dat de exploitant van Breda in Concert niet aansprakelijk is voor de schade of letsel aan de goederen of personen ongeacht hoe de schade of letsel is ontstaan.

3 Basis voor accreditatie

In het belang van de journalistieke werkzaamheden zullen enkel mediakaarten worden verstrekt aan publicaties/agentschappen die wensen te publiceren over het betreffende evenement en welke voldoen aan onderstaande accreditatie criteria. Hierbij moet een opdracht vooraf aangeleverd worden en goedgekeurd. Stock-fotografie is in deze situatie niet mogelijk.

3.1 Kranten en andere printmedia

Vertegenwoordigers van kranten en andere printmedia dienen aan de volgende criteria te voldoen:
– Als journalist / fotograaf geregistreerd staan (NVJ, NSP, DAPA etc.) en in het bezit van een erkende perskaart*
– Begeleidende brief van redactiechef / opdrachtgever op officieel briefpapier van medium.

*Indien u geen officiële perskaart heeft zijn de volgende bewijzen gewenst
– Begeleidende brief van redactiechef / opdrachtgever op officieel briefpapier van medium.
– Bewijs van inkomsten uit eerdere concert gerelateerde publicaties.
– Minimaal 6 publicaties van de afgelopen 12 maanden (indien hier naar wordt gevraagd).

3.2 Televisie en radio

De (internet)omroep zal aan de volgende criteria moeten voldoen:
– Erkend audiovisueel medium
– Uittreksel van Kamer van Koophandel als zijnde professionele (internet)omroep
– De betreffende (internet)omroep dient minimaal 3 werknemers in vaste loondienst te hebben
– Toezegging dat uiterlijk 1 maand na het concert de uitzending / het verslag op CD-ROM / DVD wordt toegezonden naar Breda in Concert.

Het is toegestaan om 1 persoon voor de gehele camera / opname ploeg (maximaal 4 personen in totaal) te laten accrediteren, mits de namen van de overige leden bekend zijn. Deze leden kunnen worden genoemd in het vak “OPMERKING” van het accreditatieformulier.

3.3 Internetsites

Websites zullen bij de accreditatie aanvraag op de volgende criteria worden beoordeeld:
– Professioneel werkende website
– Inschrijvingsbewijs van Kamer van Koophandel (aanvullend: met minimaal 2 werknemers in vaste loondienst)
– 75% van de persberichten moeten in eigen woorden herschreven zijn.
– Minimaal 1500 unieke bezoekers per dag (statistieken zullen op verzoek toegezonden moeten worden)
– Gepubliceerde concertverslagen bevatten meer informatie dan uitsluitend een interpretatie van het evenement

NB. Websites welke voornamelijk bestaan door advertentie inkomsten worden niet als “professioneel” gekwalificeerd.

4 Media namens artiesten/sponsoren

Steeds vaker doen artiesten/sponsoren beroep op een eigen fotograaf of eigen PR-medewerker. Omdat hier in beginsel geen sprake is van ‘garantie van publicatie’, gelden de volgende voorwaarden.

4.1 Basisvoorwaarde voor artiesten/sponsors

Er worden in de basis geen mediakaarten verstrekt aan medewerkers van sponsors, leveranciers, artiesten, tenzij de betreffende persoon voldoende bewijs kan aanleveren dat een media kaart een vereiste is (bijvoorbeeld garantie van publicatie in een erkend medium met voldoende bereik en oplage) en de accreditatielimitiet (het maximum aantal te verstrekken media kaarten) nog niet bereikt is.

4.2 Toekenning van accreditatie aan artiesten/sponsors-media

Indien een media accreditatie wordt toegekend, gelden de volgende regels: Mediavertegenwoordigers van een artiest en/of sponsor, dienen hun toegangskaart via het boekingsbureau of de sponsor te verkrijgen, waarvoor men werkzaam is. Vervolgens dient men een accreditatie aanvraag in via een accreditatie formulier (opvraagbaar bij organisatie van Breda in Concert). In het geval van toekenning, kan de toegangskaart voor een media kaart worden ingewisseld bij onze organisatie. Een mediakaart dient uiterlijk tien werkdagen voorafgaand aan het evenement aangevraagd te zijn. Per artiest zal maximaal 1 toegangskaart worden toegekend, mits de aanvraag dus voldoet aan de algemene accreditatie voorwaarden. Het inwisselen van een toegangskaart voor een mediakaart, zonder voorafgaande aanvraag, is helaas niet mogelijk. Media komen niet in aanmerking voor een Parkeerkaart.

5 Aanvullende informatie

5.1 Nevenactivititeiten

Het is toegestaan dat geaccrediteerde journalisten en fotografen neventaken verrichten. Deze neventaken mogen echter niet de professionaliteit en kwaliteit van de daadwerkelijke publicatie schaden.

5.2 Informatie fotovesten

Het is nimmer toegestaan om een mediakaart zonder toestemming van Breda in Concert door te geven aan een ander persoon. Mediakaarten zijn persoonsgebonden. Elke fotograaf met een mediakaart, dient zich aan de ‘fotozones’ te houden. Het is de verantwoordelijkheid van de fotograaf om zichzelf op de hoogte te brengen tot welke gebieden de fotograaf toegang heeft.

5.3 TV- en cameraploegen

Televisie zenders en opname ploegen kunnen, afhankelijk van het onderwerp wat centraal staat bij de opnames, in aanmerking komen voor een mediakaart, waarmee zij binnen de ‘fotozones’ opnames kunnen maken. Camera interviews dienen buiten het festival terrein te worden opgenomen, tenzij hiervoor toestemming is aangevraagd.

5.4 Radio-verslaggevers

Afgevaardigden van een radio zender komen niet in aanmerking voor een mediakaart.

5.5 Accreditatielimiet

Voor elk evenement geldt een accreditatie limiet (maximum aantal media kaarten). Een accreditatie aanvraag kan daarom worden afgewezen, zelfs wanneer de aanvraag op tijd is ingediend. Houders van een NVJ, AIPS, NSP of DAPA-kaart genieten voorrang, indien de accreditatielimiet bijna bereikt is, mits zij een geldige opdracht voor het evenement hebben.

Uw aanvraag kunt u indienen via info@bredainconcert.com .